Przemoc w szkole, zwana także bullyingiem, to problem, który nie tylko dotyka ofiary i oprawcy, ale również całą społeczność szkolną. Jakie są sposoby rozpoznawania, reagowania i zapobiegania tej trudnej sytuacji? Podążając za najnowszymi badaniami oraz praktykami, można opracować strategie skutecznego działania.

Przemoc rówieśnicza. Czym jest?

Przemoc rówieśnicza obejmuje wszelkie negatywne działania, które są celowo wymierzone w inną osobę, powtarzalne i występujące z nierównością sił. Może to być zarówno przemoc fizyczna, jak i psychiczna, werbalna czy relacyjna. Ważne jest zrozumienie, że przemoc może być obecna również w cyberprzestrzeni, co dodatkowo pogłębia problem.

Jak reagować?

Kiedy stajemy w obliczu przemocy rówieśniczej, nasze reakcje mogą mieć charakter gorący – impulsywny i natychmiastowy, lub zimny – przemyślany i skuteczny. Niezależnie od formy reakcji, ochrona zarówno ofiary, jak i sprawcy, jest niezmiernie istotna. Dlatego warto podjąć działania, które będą skierowane do obu stron, a wszystkie interwencje powinny być starannie zaplanowane i konsekwentnie realizowane.

Reakcje gorące

Reakcje gorące to te, które pojawiają się spontanicznie, często w pierwszym odruchu, gdy dostrzegamy przemoc lub nękani w szkole. W takich momentach ważne jest, aby szybko zareagować, aby jak najszybciej przerwać bądź zapobiec dalszemu krzywdzeniu.

Przykłady reakcji gorących:

 1. Natychmiastowe zatrzymanie przemocy: Gdy dostrzegasz akt przemocy, reaguj natychmiast, aby przerwać działania sprawcy i ochronić ofiarę. Możesz przerwać nękające zachowanie poprzez stanowczy głos lub fizyczną interwencję.
 2. Bezpośrednie zaangażowanie się: Nie bądź biernym świadkiem. Jeśli Twoje bezpieczeństwo nie jest zagrożone, zaangażuj się i udziel wsparcia ofierze. Możesz to zrobić poprzez towarzyszenie jej do bezpiecznego miejsca lub udzielenie pocieszenia i wsparcia emocjonalnego.
 3. Zawiadomienie odpowiednich władz: Jeśli sytuacja wymaga interwencji policji lub kadry szkolnej, nie wahaj się zawiadomić odpowiednich służb. Pilność w zgłoszeniu może zapobiec dalszemu krzywdzeniu.

Reakcje zimne

Reakcje zimne to bardziej przemyślane, strategiczne działania podejmowane po rozważeniu wszystkich aspektów sytuacji. Chociaż nie są one tak spontaniczne jak reakcje gorące, mogą być bardziej skuteczne w długoterminowej perspektywie.

Przykłady reakcji zimnych:

 1. Rozmowy z uczniami: Po zażegnaniu sytuacji przemocy, ważne jest przeprowadzenie rozmów z uczniami, zarówno z ofiarą, jak i sprawcą, aby zrozumieć przyczyny oraz skutki zachowań. Te rozmowy mogą prowadzić do głębszego zrozumienia i rozwiązania problemu.
 2. Wsparcie psychologiczne: Zarówno ofiara, jak i sprawca, mogą potrzebować wsparcia psychologicznego po zaistnieniu przemocy. Zapewnienie im dostępu do profesjonalnej pomocy może pomóc w procesie leczenia i zapobiegać dalszym incydentom.
 3. Edukacja i świadomość: Długoterminowym rozwiązaniem problemu przemocy rówieśniczej jest edukacja i zwiększenie świadomości wśród uczniów oraz personelu szkolnego. Organizowanie warsztatów, lekcji edukacyjnych i kampanii społecznych może pomóc w budowaniu zdrowej i bezpiecznej atmosfery w szkole.

Wsparcie systemowe

W celu skutecznej walki z przemocą rówieśniczą, niezbędne jest wdrożenie systemowych działań, które będą miały długoterminowy wpływ na kulturę szkolną oraz relacje między uczniami. Przykładem takich działań są strategie oparte na zasadach sprawiedliwości naprawczej, które mogą przynieść znaczące efekty w zapobieganiu oraz rozwiązywaniu incydentów przemocy.

Sprawiedliwość naprawcza

Sprawiedliwość naprawcza to podejście, które kładzie nacisk na naprawę szkód wyrządzonych przez przemoc oraz przywracanie harmonii i zaufania w społeczności szkolnej. Wdrażanie tego podejścia wymaga współpracy z zespołem psychologiczno-pedagogicznym oraz zaangażowania wszystkich uczestników procesu, w tym ofiar, sprawców, rodziców i pracowników szkoły.

Jak działać?

 1. Spotkania mediacyjne: Organizowanie spotkań mediacyjnych między ofiarą a sprawcą przemocy pod nadzorem wykwalifikowanego mediatora może pomóc w rozwiązaniu konfliktu oraz znalezieniu rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron.
 2. Przywracanie harmonii: Wsparcie systemowe powinno być skoncentrowane na przywracaniu harmonii w społeczności szkolnej poprzez promowanie empatii, zrozumienia i szacunku między uczniami. Organizowanie warsztatów z zakresu komunikacji, rozwiązywania konfliktów i budowania pozytywnych relacji może przyczynić się do stworzenia bezpiecznego środowiska.
 3. Wsparcie psychologiczne: Zapewnienie wsparcia psychologicznego dla wszystkich zaangażowanych stron, w tym ofiar, sprawców i świadków przemocy, jest kluczowym elementem systemowego podejścia. Psychologowie szkolni mogą prowadzić sesje terapeutyczne, udzielać wsparcia emocjonalnego oraz pomagać uczniom w radzeniu sobie z trudnościami.
 4. Kontynuacja monitorowania: Systemowe podejście wymaga ciągłego monitorowania i oceny skuteczności wdrożonych działań. W oparciu o zebrane dane i obserwacje, szkoła może dostosowywać swoje strategie, aby jak najlepiej odpowiadały na potrzeby społeczności szkolnej.

Profilaktyka

W walce z przemocą rówieśniczą, profilaktyka odgrywa kluczową rolę. Działania podejmowane w ramach profilaktyki mają na celu zapobieganie powstawaniu incydentów przemocy poprzez budowanie pozytywnej atmosfery w szkole oraz promowanie zdrowych relacji między uczniami.

Działania wychowawców

 1. Kreowanie bezpiecznego środowiska: Nauczyciele i kadra szkolna powinni działać aktywnie na rzecz stworzenia atmosfery opartej na szacunku, zrozumieniu i współpracy. Wsparcie emocjonalne oraz wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów są kluczowe dla budowania zaufania i bezpieczeństwa uczniów.
 2. Monitorowanie zachowań: Regularne obserwacje i monitorowanie zachowań uczniów mogą pomóc w wczesnym wykrywaniu sygnałów alarmowych dotyczących przemocy rówieśniczej. Nauczyciele powinni być świadomi sytuacji w klasie i reagować na sytuacje, które mogą prowadzić do przemocy.

Otwarta komunikacja

 1. Rozmowy na temat przemocy: Ważne jest, aby promować otwartą komunikację na temat przemocy rówieśniczej zarówno wśród uczniów, jak i personelu szkolnego. Organizowanie regularnych spotkań, warsztatów czy dyskusji na ten temat może pomóc w budowaniu świadomości i zrozumienia problemu.
 2. Wsparcie emocjonalne: Uczniowie powinni czuć, że mają możliwość rozmowy o swoich problemach i obawach. Zapewnienie dostępu do doradztwa psychologicznego oraz wsparcia emocjonalnego może być kluczowe dla zapobiegania sytuacjom przemocy.

Edukacja na temat zasad

 1. Kształtowanie postaw: Edukacja na temat zasad panujących w szkole, takich jak szacunek, empatia i tolerancja, jest niezwykle istotna. Uczniowie powinni być świadomi konsekwencji swoich działań oraz znać zasady postępowania w sytuacjach konfliktowych.
 2. Kampanie edukacyjne: Organizowanie kampanii edukacyjnych na temat przemocy rówieśniczej może pomóc w budowaniu świadomości wśród uczniów i personelu szkolnego. Poprzez pokazywanie filmów, organizowanie prezentacji i dyskusji, można zachęcać uczniów do refleksji nad własnymi zachowaniami i postawami.