Metoda SMART to sprawdzony i skuteczny sposób formułowania celów, który pomaga jednostkom i organizacjom osiągać sukces. Skrót ten oznacza: Specyficzny (Specific), Mierzalny (Measurable), Osiągalny (Achievable), Realistyczny (Relevant) oraz Określony w Czasie (Time-bound). Ta metoda, choć wydaje się prostym narzędziem planowania, wnosi dużo wartości do procesu osiągania celów.

Historia Metody SMART

Metoda SMART została zaproponowana po raz pierwszy w latach 80. XX wieku przez George’a T. Dora, amerykańskiego psychologa, profesora na Uniwersytecie Waszyngtońskim. Początkowo wykorzystywana była w kontekście zarządzania projektami, jednak szybko znalazła zastosowanie również w dziedzinie personal development oraz zarządzania czasem.

Specyficzny (Specific)

Cel musi być jasno sformułowany i precyzyjny. Warto unikać ogólników i koncentrować się na konkretnych zadaniach. Przykładowo, zamiast postawić sobie cel „poprawa zdrowia”, lepiej sformułować go jako „codzienne 30 minut aktywności fizycznej”.

Mierzalny (Measurable)

Cel powinien być poddawalny pomiarowi, aby możliwe było ocenianie postępów. Ustalanie konkretnych wskaźników ułatwia śledzenie zmian. Jeśli celem jest „poprawa umiejętności językowych”, lepszym wyborem będzie „przeczytanie jednej książki w języku obcym w ciągu miesiąca”.

Osiągalny (Achievable)

Cel powinien być realistyczny i możliwy do osiągnięcia. Ustalanie zbyt ambitnych celów może prowadzić do frustracji i zniechęcenia. W przypadku stawiania celu związanego z pracą, warto wziąć pod uwagę dostępne zasoby i umiejętności.

Realistyczny (Relevant)

Cel powinien być zgodny z ogólnym celem życiowym lub strategicznym planem. Unikaj celów, które nie przyczynią się do osiągnięcia głównych priorytetów. Na przykład, jeśli głównym celem jest rozwój zawodowy, to cel związany z nauką nowego języka może być bardziej istotny niż np. nauka gry na instrumencie.

Określony w Czasie (Time-bound)

Podanie konkretnego terminu na osiągnięcie celu pomaga w utrzymaniu motywacji i skupieniu uwagi. Zamiast postawić sobie cel „utrata wagi”, lepiej sformułować go jako „utrata 5 kg w ciągu 3 miesięcy”.

Metoda SMART a Psychologia

Z perspektywy psychologicznej, metoda SMART jest związana z teorią celów, która zakłada, że cele są motorem ludzkiego działania. Ludzie potrzebują wyraźnych i konkretanych celów, aby skoncentrować swoje wysiłki i zmotywować się do działania. Metoda SMART pomaga zdefiniować cele w sposób, który sprzyja ich skutecznemu osiągnięciu.